Facts & Figures

Voordegroei zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platorm. Hieronder treft u daarvan het resultaat aan.

Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eerste lening bij Voordegroei is verstrekt op 15 februari 2016.


Totaal geïnvesteerd
Het totaalbedrag dat door investeerders is geïnvesteerd in MKB bedrijven via Voordegroei sinds de lancering van het platform in januari 2016.

Bedrijven gefinancierd
Het totaal aantal bedrijven dat door investeerders succesvol is gefund sinds de lancering van het platform in januari 2016.

Totaal afgelost:
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Voordegroeid door de leningnemers is terugbetaald aan de investeerders (exclusief rente).

Nog af te lossen:
Het totaal bedrag aan openstaande leningen (na afboekingen) dat nog niet is afgelost.


Inzicht leningportefeuille inclusief defaults en betalingsachterstanden d.d. 31 januari 2018. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt.

Totaal saldo
Totaal verstrekte leningen € 3.725.000 (11 bedrijven) 100%
Totaal afgelost € 253.000 6,8%
Totaal afgeboekt (incl. > 356d) € 0 0%
Nog af te lossen € 3.472.000 93,2%
Openstaand saldo
Geen betalingsachterstand € 3.725.000 (11 bedrijven) 100%
Betalingsachterstand >0 dagen € 0 (0 bedrijven)
Betalingsachterstand >45 dagen € 0 (0 bedrijven)
Betalingsachterstand >90 dagen € 0 (0 bedrijven)
Betalingsachterstand >180 dagen € 0 (0 bedrijven)

Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform (eerste lening is verstrekt in februari 2016), is de representatieve waarde nog beperkt. 


Definitie betalingsachterstand >0 >45,of >90 of >180 dagen:
Met een betalingsachterstand van >0, >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de ondernemers minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata.

Definitie totaal afgeboekt:
Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘default’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien, dan wel meer dan 365 dagen achterstand in betaling kennen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost.